Ochrana osobních údajů

Informace ze dne 21. května 2018 v souvislosti s nařízením GDPR pro klienty, resp. zájemce o pojištění

 • totožnost a kontaktní údaje správce: JARO, pojišťovací a finanční společnost, s. r. o., zastoupená Romanem Kumstátem, jednatelem společnosti (dále jen pojišťovací zprostředkovatel)
 • osobní údaje se získávají na základě zákona č. 38/2004 Sb. za účelem zprostředkování a správy pojištění ve spolupráci s příslušnou pojišťovnou (příjemci osobních údajů) ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. b) nařízení GDPR
 • osobní údaje budou uloženy po dobu existence smluvního vztahu mezi pojišťovacím zprostředkovatelem a klientem (subjektem údajů), prodlouženou o dobu, kdy je možné uplatnit pojistné plnění, resp. domáhání se náhrady škody, vyplývající ze smluvního vztahu
 • klient (subjekt údajů) má právo požadovat od pojišťovacího zprostředkovatele:
  • o přístup ke svým osobním údajům
  • o jejich opravu
  • o výmaz
  • o omezení zpracování
  • o vznést námitku proti zpracování i práva na přenositelnost údajů
 • klient (subjekt údajů) má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů
 • poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem vyplývajícím z přípravy na zprostředkování pojistné smlouvy a osobní údaje je nutné uvést do smlouvy z důvodu jednoznačného označení jednající smluvní strany. V případě, že osobní údaje nebudou poskytnuty, může nastat situace, že nebude možné ani zprostředkovat pojistnou smlouvu, případně poskytnout pojistné plnění (protože jednající osoba, resp. příjemce pojistného plnění musí být jednoznačně určen)
 • pojišťovací zprostředkovatel pověřuje podřízené pojišťovací zprostředkovatele k získávání osobních údajů na základě zákona č. 38/2004 Sb. za účelem zprostředkování a správy pojištění ve spolupráci s příslušnými pojišťovnami (příjemci osobních údajů) ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. b) nařízení GDPR
 • jmenovitý seznam podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů je možné vyhledat zadáním názvu firmy „JARO, pojišťovací a finanční společnost, s.r.o.“ na internetové stránce ČNB

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet:

 • E-mailem na: roman.kumstat@jaropojisteni.cz
 • Telefonicky na čísle: 606 448 172
 • Písemně na adrese: Na Hrázi 3, 796 01 ProstějovDne 21. května 2018.
Roman Kumstát,
jednatel JARO, pojišťovací a finanční spol. s r. o.Připraveno na GDPR
© JARO, pojišťovací a finanční společnost 2018, All Rights Reserved